MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót Przed inwestycją

Zachowanie zasad poufności

Kiedy fundusz venture capital podejmie decyzję o zainwestowaniu w projekt startupowy, kolejnym krokiem jest podpisanie zasad o poufności (non-disclosure agreement - NDA).

Forma zabezpieczenia w postaci NDA jest szczególnie istotna dla założycieli startupu, którzy już na etapie przygotowań do inwestycji przekazują funduszowi dane wrażliwe dotyczące firmy, jej działania, planów na rozwój. Zawsze istnieje ryzyko, że podmiot zainteresowany inwestycją w startup, wycofa się, chociaż sam pomysł mu się spodoba. Lepiej więc zabezpieczyć się już na tym etapie, aby mieć pewność, że tajemnice firmy nie zostaną naruszone. NDA można zawrzeć jako oddzielną umowę, zanim jeszcze strony rozpoczną negocjacje i zaczną tworzyć zasady współpracy. Zdarza się, że zapisy dotyczące zachowania poufności uwzględniane są na późniejszym etapie, czyli już w ramach umowy inwestycyjnej.

Niezależnie od podpisania NDA startup chroniony jest przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na mocy której podmiot, który wszedł w posiadanie informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa, nie może jej wykorzystać, przekazać ani ujawnić. Gdyby do tego doszło, przedsiębiorca może żądać z tego tytułu nie tylko zaprzestania takich działań, ale też usunięcia ich skutków, naprawienia szkody, a także „wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści”.

Umowa o zachowaniu poufności powinna wskazywać na obszary, które stanowią tajemnice firmy. Za informacje poufne uznaje się sprawozdania finansowe, plany inwestycyjne czy raporty i analizy dotyczące prowadzonych działań, w tym badań. Należy zaznaczyć w umowie, co konkretnie uznawane jest przez startup za informacje poufne, aby chcący przestrzegać zapisów fundusz nie miał wątpliwości, jakimi informacjami może się podzielić z osobami postronnymi. Można też zawęzić krąg osób czy zespołów, które będą miały dostęp do informacji poufnych bądź wskazać na sposób przekazywania między tymi podmiotami informacji poufnych, a nawet: ograniczyć sposób ich przesyłania wskazując jakiego typu informacje poufne mogą zostać udostępnione na poszczególnych szczeblach w firmie. Ponadto umowa o zachowaniu poufności może zawierać zapis dotyczący kar. W ten sposób startup ułatwia sobie drogę dochodzenia roszczeń. Gdyby doszło do naruszenia umowy, nie musi udowadniać, że został poszkodowany (bez tego zapisu, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wykazać poniesioną szkodę).

Startup powinien mieć na względzie, że nie każda informacja o jego firmie jest informacją poufną, a więc nie może wymagać od funduszu, aby ten zobowiązał się do  zachowania tajemnicy, którą de facto nie jest. Może się również zdarzyć, że stosowane przez startup rozwiązania bądź ich część wcale nie są nowe, w związku z czym trudno traktować je jako informacje poufne. Z tych i innych względów fundusze venture capital nie są chętne do podpisywania NDA (niektóre fundusze podają wręcz wprost, że nie są zainteresowane umowami o zachowaniu poufności). W ocenie funduszy sporządzenie NDA zawiera czas oraz utrudnia im pracę.

Powrót Przed inwestycją