MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót Przed inwestycją

Zabezpieczenie prawa własności intelektualnej w startupie

O ochronę własności intelektualnej (IP), czyli dóbr o charakterze niematerialnym, które są utworami w świetle prawa autorskiego, należy zadbać już na początku założenia spółki (wycena rynkowa startupu w dużej mierze zależy od wartości intelektualnej).

Mając uregulowane prawnie kwestie własności intelektualnej będziemy mogli rozporządzać wytworzonymi przez siebie utworami i w pełni korzystać z wypracowanego know-how, w tym udzielać licencji podmiotom trzecim. A w sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia naszych praw własności intelektualnej, będzie to podstawą do dochodzenia roszczeń.

Jak wskazuje Krzysztof Czub w książce „Prawo własności intelektualnej”, w postępowaniu cywilnym uprawniony może na przykład zażądać zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści bądź może też chcieć naprawienia wyrządzonej szkody. „W niektórych przypadkach można się również domagać wydania przez sąd orzeczenia o bezprawnie wytworzonych produktach oraz środka i materiałach, które zostały użyte do ich produkcji” – podaje Czub. Podkreśla przy tym, że niezależnie od roszczeń „w określonych sytuacjach do ochrony własności intelektualnej mogą znaleźć zastosowanie także środki ochrony karnoprawnej”.

Do szeroko pojętej własności intelektualnej – prócz utworów chronionych przez prawo autorskie – zaliczają się przedmioty własności przemysłowej, którymi są: wynalazki, wzory użytkowe, rysunki i modele przemysłowe, znaki towarowe, patenty czy nazwa handlowa. Szczególne znaczenie z punktu widzenia startupów mają  kwestie zabezpieczenia kodu źródłowego, prawa do domeny i prawa do logo oraz patent.

Powrót Przed inwestycją