MENU
Szukaj
SZUKAJ Zamknij
Powrót ESG

Rozporządzenie SFDR

Sektor usług finansowych jako pierwszy zobowiązany jest działać zgodnie z zasadami ESG (environmental, social responsibility, corporate governance). Czas na ujawnienie kluczowych, negatywnych skutków dla zrównoważonego rozwoju (Principal Adverse Impacts) podmioty finansowe mają do połowy br.

Unijne przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem obowiązują w sektorze usług finansowych od 10 marca 2021 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Sustainable Finance Disclosure Regulation (z 27 listopada 2019 roku) instytucje finansowe – takie jak banki, zakłady ubezpieczeń na życie, firmy inwestycyjne świadczące usługi zarządzania portfelem czy inni doradcy finansowi – zobligowane są informować o sposobie zarządzania działalnością inwestycyjną w zakresie zrównoważonego rozwoju. W praktyce ma to przynieść poprawę przejrzystości rynku zrównoważonych produktów inwestycyjnych oraz przeciwdziałać zjawisku greenwashingu. Celem rozporządzenia SFDR jest bowiem dbałość o zrównoważone inwestowanie.

Wiosną 2022 roku Komisja Europejska opublikowała akt delegowany, zawierający regulacyjne standardy techniczne (RTS), które precyzują zapisy SFDR (uściślają m.in. sposób prezentacji informacji związanych ze wskaźnikami ESG). Wszedł on w życie w styczniu 2023 roku, co oznacza, że do 30 czerwca br. instytucje finansowe zobowiązane są ujawnić niezbędne informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju za rok 2022. Początkowo przepisy te miały obowiązywać już od stycznia 2022 roku, chcąc jednak usprawnić proces wdrożenia standardów, KE przesunęła termin na kolejny rok.

Zgodnie z zasadami aktu delegowanego uczestnicy rynku finansowego zobowiązani są dostarczać szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób radzą sobie z ewentualnymi negatywnymi skutkami wpływającymi na środowisko i społeczeństwo, powstałymi lub mogącymi powstać w wyniku prowadzonych przez nich inwestycji. W ocenie Komisji Europejskiej, zarówno decyzje inwestycyjne, jak i porady finansowe, mogą przyczyniać się bądź wręcz powodować negatywne skutki dla środowiska i społeczeństwa. Co więcej, może się tak zdarzyć niezależnie od tego, czy strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa dąży do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju czy nie. Jako przykład KE wskazuje na inwestycje w aktywa zanieczyszczające wodę lub dewastujące bioróżnorodność, które prowadzone są w celu zapewnienia trwałości inwestycji.

Informacje dotyczące produktów zrównoważonych będą publikowane na stronie internetowej podmiotu finansowego. Już teraz można w tym celu korzystać z szablonów zawartych w RTS, co jest rekomendowane przez niektórych europejskich regulatorów rynku finansowego.

Powrót ESG